The Orthodox Pages

email: pater@christopherklitou.com

ΤΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΕΤΑΛΗΨΙΝ

   

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Επιστροφή στις Ακολουθίες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επάν δε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα. Και τάδε θερμώς εκ ψυχής Θεώ λέγε.

Δόξα σοι, ο Θεός, Δόξα σοι, ο Θεός, Δόξα σοι, ο Θεός.

Και ευθύς τας επομένας Ευχαριστηρίους Ευχάς.

Ευχαριστώ σοι, Κύριε ο Θεός μου, ότι ουκ απώσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνόν με γενέσθαι των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι, ότι με τον ανάξιον μεταλαβείν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπέρ ημών αποθανών τε και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επ ευεργεσία και αγιασμώ των ψυχών και των σωμάτων ημών, δος γενέσθαι ταύτα καμοί εις ίασιν ψυχής τε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστιν ακαταίσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου, χάριτος, και της σης βασιλείας οικείωσιν, ίνα, εν τω αγιασμώ σου δι αυτών φυλαττόμενος, της σης χάριτος μνημονεύω διαπαντός, και μηκέτι εμαυτώ ζω, αλλά σοι τω ημετέρω Δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τήδε βίου απάρας επ ελπίδι ζωής αιωνίου, εις την αϊδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον. Συ γαρ ει το όντως εφετόν, και η ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε υμνεί πάσα η κτίσις εις τους αιώνας. Αμήν.

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων, και δημιουργέ  των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάσιν, οις παρέσχου μοι αγαθοίς, και επί τη μεταλήψει των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ουν σου, αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπην σου, και εν τη των πτερύγων σου σκιά, και δώρησαι μοι εν καθαρώ συνειδότι, μέχρις εσχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Συ γαρ ει ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΣΥΜΕΩΝ   ΤΟΥ   ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ

Ο δους τροφήν μοι σάρκα σην εκουσίως, ο πυρ υπάρχων, και φλέγων αναξίους, μη δη καταφλέξης με, μη, πλαστουργέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον δ' ακάνθας των όλων μου πταισμάτων ψυχήν κάθαρον, αγίασον τας φρένας, τας ιγνύας στήριξον, οστέοις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλον με τω σω συγκαθήλωσον φόβω. Αεί σκέπε, φρούρει τε και φύλαττε με εκ παντός έργου, και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε, και κάθαρε, και ρύθμιζε με, κάλλυνε, συνέτιζε, και φώτιζε με, δείξον με σον σκήνωμα Πνεύματος μόνου, και μηκέτι σκήνωμα της αμαρτίας, ιν ως σον οίκον, εισόδω κοινωνίας, ως πυρ με φεύγη πάς κακούργος, παν πάθος. Πρέσβεις φέρω σοι πάντας ηγιασμένους, τας ταξιαρχίας τε των Ασωμάτων, τον Πρόδρομον σου, τους σοφούς Αποστόλους, προς τοις δε, σήν άχραντον αγνήν Μητέρα, ων τας λιτάς, εύσπλαγχνε, δέξαι Χριστέ μου, και φωτός παίδα, τον σον έργασαι λάτριν.

Συ γαρ υπάρχεις αγιασμός, και μόνος ημών, αγαθέ, των ψυχών, και λαμπρότης, και σοι πρεπόντως, ως Θεώ και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθ ημέραν.

ΕΥΧΗ   ΕΤΕΡΑ   ΑΝΩΝΥΜΟΥ

Το Σώμα σου το άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, γένοιτο μοι εις ζωήν αιώνιον, και το Αίμα σου το τίμιον, εις άφεσιν αμαρτιών. Γένοιτο δε μοι η ευχαριστία αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερή και δευτέρα ελεύσει σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στήναι εκ δεξιών της σης δόξης, πρεσβείαις της παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ,   ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ  ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλλίαμα μου, ευχαριστώ σοι, ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνόν γενέσθαι του αχράντου Σώματος και του τιμίου Αίματος του Υιού σου. Αλλ η τεκούσα το αληθινόν φως, φώτισον μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγήν της αθανασίας κυήσασα, ζωοποίησον με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, η του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαγχνος Μήτηρ, ελέησον με, και δος κατάνυξιν και συντριβήν εν τη καρδία μου, και ταπείνωσιν εν τοις διανοήμασι μου, και ανάκλησιν εν ταις αιχμαλωσίαις των λογισμών μου. Και αξίωσον με, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεσθαι των αχράντων Μυστηρίων τον αγιασμόν, εις ίασιν ψυχής τε και σώματος, και παράσχου μοι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνείν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.[3]

ΙΕΡΕΥΣ

Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα,   κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψιν εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.

ΧΟΡΟΣ

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. [3]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα,   συγχώρησον  τας  ανομίας  ημίν. Άγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.

Κύριε ελέησον. [3]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα Σου. Ελθέτω η Βασιλεία Σου. Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

ΙΕΡΕΥΣ

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Η του στόματος σου καθάπερ πυρσός  εκλάμψασα χάρις,  την οικουμένην εφώτισεν  αφιλαργυρίας τω κόσμω θησαυρούς εναπέθετο, το ύψος   ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά σοις λόγοις παιδεύων, πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε,   πρέσβευε τω Λόγω Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγίω Πνεύματι.

Εκ των ουρανών εδέξω την θείαν χάριν, και δια των σων χειλέων πάντας διδάσκεις, προσκυνείν εν Τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη   Χρυσόστομε,  παμμακάριστε,  όσιε.   Επαξίως  ευφημούμεν σε, υπάρχεις γαρ καθηγητής, ως τα θεία σαφών.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τη πρεσβεία Κύριε, πάντων των αγίων, και της Θεοτόκου, την σην ειρήνην δος ημίν, και ελέησον ημάς, ως μόνος οικτίρμων.

Κύριε, ελέησον.[12]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

Εν ονόματι Κυρίου Πάτερ Άγιε ευλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα σοι, ο Θεός ημών, Κύριε δόξα σοι.

Ο [Αναστάς εκ νεκρών], Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας αυτού Μητρός, των αγίων, ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, του αγίου, ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και πάντων των Αγίων, ελεήσαι και σώσαι ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δι  ευχών   των αγίων Πατέρων ημών,   Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.