Sts. Theoctiste, Sopatra, Onesiphorus, Eustolia & Symeon the Metaphrastes

9th November