St. Daniel Katouniakiotes of Athos, 1929

8th September