St. Vsevolod, in baptism Gabriel, Wonderworker of Pskov

11th February